REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„WIELKANOCNE JAJA”

 1. < >:  Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie Ul. Zielona 6, 64-120 Krzemieniewo

   

   

 2. TEMAT: „Pisanka Wielkanocna” – kategoria indywidualna

 „Koszyk jajek wielkanocnych” – kategoria grupowa

 1. CELE KONKURSU:

  Konkurs ma na celu:

  • rozwijanie twórczej wyobraźni i aktywności plastycznej.

  • zainteresowanie obyczajami i tradycjami związanymi z tradycją obchodzenia Wielkanocy,

  • możliwość prezentacji własnych dokonań twórczych.

    

 2. WARUNKI KONKURSU:

  Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych przedstawiających:

KATEGORIA INDYWIDUALNA

 • jajko wielkanocne – pisankę:

 • wykorzystując elementy tradycji wielkanocnych,

 • utrzymując klimat świąt wielkanocnych poprzez np.

 • < >

  kwiatki,

 • < >

  itp.

 • wskazane jest jednak wystrzeganie się gotowych komponentów: sztucznych kwiatków itd.

  -  rozmiar pisanki zbliżony do rzeczywistej wielkości strusiego jaja.

KATEGORIA GRUPOWA

 • Koszyk z jajkami wielkanocnymi:

    -  ilość jajek w koszyku – od 8 do 12.

- rozmiar pisanek zbliżony do rzeczywistej wielkości kurzego jaja.

 

Technika wykonania pracy konkursowej jest dowolna.

Np.(wydmuszki, jajka styropianowe, plastikowe, papierowe,

wyklucza się jajka surowe i gotowane)

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób zamieszkałych na terenie Gminy Krzemieniewo i po za nią.

  2. Wszystkie prace stają się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

  3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, którą należy dostarczyć do Gminnego Centrum w Krzemieniewie do dnia 8.04.2019 (poniedziałek).

  4. W przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu oświadczenie, o którym mowa

   w pkt. 3. podpisują przedstawiciele ustawowi. 

  5. Wyniki konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędą się dnia 14 kwietnia 2019 r. przy Gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewie podczas jarmarku wielkanocnego

    

 2. FORMA PREZENTACJIPRACY KONKURSOWEJ:

  1. Prace konkursowe powinny zawierać metryczkę z danymi uczestnika:

   - imię i nazwisko autora

  2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.

    

 3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:

  1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 15 marca 2019 r.

  2. Prace konkursowe należy składać w terminie  dnia 14 kwietnia 2019 r do Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie podczas jarmarku wielkanocnego.

  3. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

    

 4. KRYTERIA OCENY.

  1. Pomysłowość (oryginalność, nawiązanie do tradycji).

  2. Ogólne wrażenie artystyczne,

  3. Dobór i wykorzystanie materiałów,

  4. Wkład pracy,

  5. Estetyka pracy,

  6. Walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka, dodatki).

  7. Samodzielność wykonanej pracy

    

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

  1. Wyboru laureatów konkursu plastycznego dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Centrum w Krzemieniewie.

  2. Komisja oceni zgodność prac z kryteriami oceny prac.

  3. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

  4. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe dla I - III miejsca w kategorii indywidualnej i grupowej.

  5. Upominki dla każdego uczestnika konkursu w kategorii indywidualnej oraz dla każdej grupy z kategorii grupowej.

  6. Nagrody zostaną wręczone w dniu 14 kwietnia 2019 r. (niedziela) podczas Jarmarku rękodzieła i wyrobów wielkanocnych.

    

 2. DODATKOWE INFORMACJE:

   

  1. Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie, tel.  65 5 360 677;        e-mail:  gck@krzemieniewo.pl

  2. Regulamin konkursu oraz jego wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie, na Facebooku oraz w Gazecie ”Życie Gminy Krzemieniewo”.

    

 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i jego promocji. Zgoda obejmuje publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości na stronach internetowych w prasie lokalnej i opisach konkursu.

 5. „Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku w materiałach prasowych i internecie relacjonujących przebieg imprezy”