KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Krzemieniewie ul. Zielona 6;

  2. inspektorem ochrony danych w Gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewiejest Pani Katarzyna Jakubowska- Rozwalka, e-mail:kas5@poczta.onet.pl ;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań statutowych świadczonych przez nas usług w zakresie organizacji zajęć i przedsięwzięć kulturalnych oraz gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych na podstawieart.6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Placówki Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi.