REGULAMIN ZAJĘĆ DODATKOWYCH (KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ, KLUBÓW)

GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KRZEMIENIEWIE

 

I. Postanowienia ogólne:

1. Zajęcia stanowią część działalności statutowej Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie

2. Celem zajęć edukacyjnych jest popularyzacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych)

, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych oraz wzajemna integracja

3. Zapisanie dziecka  na zajęcia poprzez złożenie karty oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie

1.Zapewnia salę do zajęć oraz sprzęt

2.Zatrudnia instruktora

3.Informuje o wszelkich istotnych sprawach podczas trwania zajęć bądź na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

4. Promuje działalność zespołów poprzez pokazy, występy oraz udział w konkursach i przeglądach.

III. Prawa uczestnika:

1.Brać udział w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem

2.Brać udział w imprezach i innych formach spotkań organizowanych przez placówkę

3.Brać udział w konkursach, przeglądach

IV. Obowiązki uczestnika:

1.Systematycznie uczestniczyć w zajęciach, występach oraz innych formach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury

2.Przestrzegać zasad bhp podczas trwania zajęć

3.Zapoznawać się z informacjami na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Gminnego Centrum Kultury.

4.Przestrzegać  obowiązujących norm koleżeńskich

5.Dbać o porządek na sali

6. Rezygnację z zajęć zgłosić pisemnie minimum dwa tygodnie wcześniej.  

V. Organizacja zajęć:

1. Uczestnicy zobowiązani są przychodzić na zajęcia punktualnie

2. W przypadku dzieci do 12 r.ż. rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest poczekać z

dzieckiem do czasu rozpoczęcia zajęć.

3. Uczestników zajęć tanecznych oraz sportowych obowiązuje strój oraz obuwie

4. Gminne Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza miejscem zajęć

6. Uczestnicy zajęć (w przypadku dzieci: rodzice/prawni opiekunowie) wyrażają zgodę

na fotografowanie oraz filmowanie zajęć w celach promocyjnych Gminnego Centrum Kultury .

7.Gminne Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w nagłych, uzasadnionych

przypadkach. Informacja o odwołanych zajęciach będzie zamieszczana na stronie

internetowej www., na tablicy ogłoszeń, oraz stronie fb Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie

9.Za kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane

przez uczestnika na zajęciach odpowiada on sam bądź rodzic/prawny opiekun.

10. Za szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć na terenie Gminnego Centrum Kultury odpowiada on sam bądź rodzice lub prawni opiekunowie.

11. Akceptując regulamin uczestnik (rodzic/prawny opiekun dziecka) oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach. W przypadku

sytuacji, gdzie uczestnik ze względów zdrowotnych nie może wykonywać pewnych

ćwiczeń, ale jego ogólny stan zdrowia nie stanowi przeszkody w uczestniczeniu w

zajęciach, uczestnik (rodzic/prawny opiekun dziecka) jest zobowiązany do

poinformowania o tym fakcie osobę prowadzącą zajęcia

12.W przypadku małej liczby uczestników ( mniej niż 5 osób )Gminne Centrum Kultury  ma prawo odwołać zajęcia.

13. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt, w dni ustawowo wolne od pracy, w czasie przerw świątecznych, wakacji letnich oraz ferii zimowych.

VI. Zajęcia są bezpłatne

VII. Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą

przekazywane za pomocą strony internetowej Gminnego Centrum Kultury.

2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2018 r.

 

 

 

 

                                                             ……………………………………………….

                                                                                      Data i podpis rodzica/opiekuna