Gminne Centrum Kultury ogłasza konkurs pt. „FLAGA na 100 rocznicę odzyskania Niepodległości”
Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji obchodów najważniejszych polskich świąt państwowych oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez formy przekazu artystycznego. to popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych, wzmocnienie uczuć patriotycznych dzieci i młodzieży.

 

 

Konkurs

Regulamin konkursu

FLAGA na 100 rocznicę odzyskania Niepodległości”

 

I. Organizator.

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie

II. Temat konkursu.

Przedmiotem konkursu jest „FLAGA na 100 rocznicę odzyskania Niepodległości”

III. Cel konkursu.

Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji obchodów najważniejszych polskich świąt państwowych oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez formy przekazu artystycznego. to popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych, wzmocnienie uczuć patriotycznych dzieci i młodzieży.

IV. Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

V. Warunki konkursu

 - Praca  konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.

Temat pracy: „Flaga na 100 rocznicę odzyskania Niepodległości”.

-Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi

-Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

 

-Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.

-Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie swoich prac do dnia 9 listopada 2018r.  Prace należy składać w bibliotekach w Krzemieniewie, Pawłowicach, Garzynie i Nowym Belęcinie w godzinach ich urzędowania.

 

VI. Kryteria oceny.

- Pomysłowość (oryginalność, walory patriotyczne, nawiązanie do tradycji).

- Związek z kształtowaniem patriotyczno – niepodległościowych postaw społecznych.

 -Estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny.

 

VIII. Nagroda.

  • Dla pierwszych trzech miejsc przewidziano nagrodę rzeczową przygotowaną przez Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie.

  • Upominki dla wszystkich uczestników konkursu.

     

    „Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i jego promocji. Zgoda obejmuje publikację imienia i nazwiska klasy oraz nazwy szkoły na stronach internetowych w prasie lokalnej i opisach konkursu”.

    „Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku w materiałach prasowych i internecie relacjonujących przebieg imprezy”

    ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ 12 LISTOPADA 2018