REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ

 

WIANKI – GÓRZNO 2018

 

 

Termin: 16 czerwca 2018

 

Miejsce: Teren przylegający do jeziora w Górznie

 

Organizator:  Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie

 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

 

2. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy bezpłatny udział w imprezie.

 

3. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie impreza.

 

4. Organizator zezwala na wnoszenie aparatów fotograficznych oraz telefonów komórkowych z urządzeniami rejestrującymi.

 

5. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator imprezy może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.

 

6. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora.

 

7. Organizator może odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn będących poza kontrolą organizatora bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób.

 

8. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.

 

9. Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.                      

10. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy osobie, u której stwierdzono posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym hukowych), materiałów pirotechnicznych, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także plakatów i ulotek bez autoryzacji.

 

11. Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawodawstwem.

 

12. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg imprezy.

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku w materiałach prasowych i internecie relacjonujących przebieg imprezy.

 

13. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

14. Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

 

15. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.

 

16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

 

17. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.

 

18. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

 

19. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

 

20. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

 

ORGANIZATOR

 

GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZEMIENIEWIE